ساخت تجهیزات پروژه شیمیایی ازبکستان در کارخانه شهر صنعتی البرز قزوین - Construction of equipment for Uzbekistan's chemical project in Qazvin Alborz Industrial City factory