عراق - (اربیل) شرکت خدمات نفتی APEX

عراق - (اربیل) شرکت خدمات نفتی APEX

مجتمع تولید کود
1- کارخانه اسید سولفوریک (EP)


ظرفیت: 50000 تن در سال - (2 واحد)
خلوص : 98.5 % - پیشرفت : 75 %
نوع: سوزاندن گوگرد


2- سوپر فسفات منفرد (EP&MC)


ظرفیت: 50000 تن در سال
خلوص: 18 تا 19 درصد P2O5
پیشرفت: 15%